امدادخودرو تهران

بــروکـــ خــلــاقــانــه تــریــن قــالــبـــ
بــرای وردپــرســی هــا اســتـــ.

مــا چــه کــار مــی کــنــیــم

راه حــل مــوثــر بــرای هــر کــســبــــ و کــار

ایــده هــای تــازه
بروک ارائه خدمات خود را با طرح بندی های انعطاف پذیر، راحت و چــنــد مــنــظــوره. شما می توانید پوسته های مورد علاقه و عناصر خود را برای پروژه های خاص با امکانات سفارشی نامحدود را انتخاب کنید.
طـرح هـای مـنـحـصـر بـه فـرد
تکرار پیکسل کامل طراحان برای هر دو توسعه دهنده جلویی و عقب در نظر گرفته شده است تا صفحات خود را با راحتی بیشتر به لطف انطباق بیشتر و انعطاف پذیری بیشتر بسازند.

مــا طــراح و ســازنــده مــارکـــ هــا، کــمــپــیــن هــا و پــروژه هــای دیــجــیــتــال بــرای کــســبـــ و کــارهــا هــســـتــیــم.

یــو آی / یــو ایــکــس 85%
ایــده هــا 80%
بــازار یــابــی 90%

چــگــونــه مــا انــجــام مــی دهــیــم

روش خــلــاقــانــه

1
طــوفــان مــغــزی
مطالعه مشکل و مواد عمومی برای پیدا کردن مفاهیم خلاقانه.
2
نــزدیــکـــ شــدن
سریع دیدگاه ها را به واقعیت تبدیل می کند و رویکردهایی را ارائه می دهد.
3
تــنــظــیــم
آزادی به جهان می آید، آن را به انتقاد و اقتباس ارسال می کند.

مــردم
دربــاره مــا
چــه مــی گــویــنــد

آمــاده شــروع کــار بــا هــم هــســتــیــد؟

درخواست امداد