راهنمای خودرو رانا

قفل کردن:
بایک فشار بر روی دکمة )A )درهای خودرو قفل میشود.
ً به مدت 2
این عمل با روشــن شدن چراغ راهنما حدودا
ثانیه نمایش داده میشود.
باز کردن
با یک فشار بر روی دکمة )B )درهای خودرو باز میشوند.
این عمل با دو بار چشمک زدن چراغ راهنما نمايش داده
ميشود.
چنانچه قفل درهای خودرو را باز کنیم ولی تا ۱۲ ثانیه هیچ
ًعمل قفل شدن درها
یک از درهای خودرو باز نشوند، مجددا
به صورت اتوماتیک انجام میشود.
از زدن مــداوم کلید کنترل از راه دور، خــارج از برد خودرو
خودداری کنید زیرا در این حالت خطر از کار افتادن کنترل از
راه دور یا پاک شدن برنامه آن وجود دارد و باید کنترل از راه
ً برنامه ریزی شود. )به فصل مربوطه مراجعه شود(
دور مجددا
پارک کردن خودرو
در یک پارکینگ به منظور قفل کردن درهای خودرو، دکمة
)A )را فشار دهید. در صورتی که چراغهای راهنما به تعداد
یک مرتبه روشن و خاموش شوند، درها قفل شده و سیستم
وارد حالت دزدگیر میشود. اما اگر چراغهای راهنما برای
چهار مرتبه به ســرعت روشــن و خاموش شوند، یکی از
درهای خودرو باز است و سیستم وارد حالت دزدگیر نخواهد
ً دکمة )A )را فشار دهید.
شد. لذا پس از بستن در، مجددا
عوض کردن باتری کنترل از راه دور
باتری مورد تأییدCR2032 میباشد.
برای تعویض باتری، ابتدا پیچ را بیرون آورید؛ سپس قاب
کلید را توسط یک سکة موجود روی حلقه جدا کنید.
اگــر بعد از تعویض باتری، کنتــرل از راه دور عمل نکرد،
ً برنامهریزی کنید.
مجددا

درصورت مشکل با امدادخودرو مرکزی تماس حاصل فرمایید .

امدادخودروهای مرکزی با داشتن تخصص کافی درباره خودرو شما بهترین گزینه هستند و شما با خیال راحت خودرو خود را با آنها بسپارید.

شماره امدادخودرو 09124438400

 

درخواست امداد