لیست مشکلات خودرو پژو پرشیا

عیب یابی خودرو پرشیا
ليست کنترلي زير ميتواند براي حل برخي مشکالت که ممکن است هنگام استفاده از اين دستگاه با آنها مواجه شويد، به شما کمک کند. قبل از استفاده از آن، تمام اتصالها و راهنماييهاي
اين کتابچه را کنترل کنيد. به هيچ وجه دستگاه را در شرايط غير عادي از جمله زمانيکه فاقد صدا است، زمانيکه دود از آن خارج ميشود يا بوي سوختن ميدهد که ممکن است باعث
آتش گرفتن يا شوک الکتريکي گردد، استفاده نکنيد. در اين صورت بالفاصله آن را خاموش کرده و با مراکز خدمات پس از فروش )مراجعه به كتابچه راهنمای گارانتی( تماس بگيريد.

دستگاه روشن نميشود
سوييچ خودرو باز نيست. سوييچ خودرو را باز کنيد.
کابلها به درستي متصل نشدهاند. اتصاالت کابلها را کنترل کنيد.
فيوز سوخته است. فيوز را با فيوز مشابه، عوض کنيد.
دیسک داخل نمیرود ديسک ديگري داخل دستگاه قرار دارد. دیسک قبلی را خارج کنید.
دستگاه، ديسک را پخش نميکند
ديسک برعکس درون دستگاه قرار گرفته است. ديسک را در جهت صحيح درون دستگاه قرار دهيد.
ديسک، کثيف شده يا آسيب ديده است. ديسک را تميز کرده يا از ديسک ديگري استفاده کنيد.
دمای داخل خودرو باال است. صبر کنید تا دمای داخل کابین پایین بیاید.
دستگاه فرمت فايل را پشتيباني نميکند. فرمت ديسک را با فرمتهاي ذکر شده در راهنماي دستگاه چک کنيد.
ولوم صدا در حالت حداقل تنظيم شده يا عملکرد قطع صدا )Mute )فعال است. تنظيم سطح صدا را کنترل کنيد يا عملکرد قطع صدا را غير فعال نماييد. دستگاه صدا ندارد
کابلها به درستي متصل نشدهاند. اتصاالت کابلها را کنترل کنيد.
بر اثر ارتعاش هنگام حرکت خودرو، صدا
محل نصب دستگاه، پايدار نيست. دستگاه را با قطعات جانبي، محکم نصب کنيد. قطع و وصل مي شود

درصورت رفع نشدن رخبی خودرو با امدادخودرو های مجار تماس بگیرید.

شماره تماس امدادخودرو مرکزی 09124438400

درخواست امداد