معرفی فنی سوئیچ پژو 206

چهار وضعیت کلید در داخل سوئیچ استارت عبارتند از:
1 -وضعیت STOP یا خاموش:
سوئیچ بسته است.
2 -اولین پله، وضعیت تجهیزات جانبی:
سوئیچ بسته است ولی فقط میتوان از تجهیزات جانبی
استفاده کرد.
3 -دومین پله، وضعیت حرکت:
سوئیچ باز است.
4 -وضعیت استارت
روشن کردن موتور)استارت(
کلیدها
با استفاده از این کلید، قفل درهای جلو، در صندوق، کلید
غیرفعال کننده کیسه هوای سرنشین، درباک، قفل فرمان
و روشن کردن خودرو به صورت مجزا عمل میکنند.
قفل و بازکردن با قفل مرکزی
با اســتفاده از ايــن کليدها همه در هــا و در صندوق با
استفاده از قفل در راننده قفل مي شوند ولي از اين طريق
همه درها جز در صندوق باز ميشــوند. چنانچه یکی از
درها باز باشد، قفل مرکزی عمل نمیکند.
کنترل از راه دور
با فشار بر روی دکمة A درهای خودرو از راه دور قفل میشوند.
ً به مدت دو
این عمل با روشــن شدن چراغ راهنما حدودا
ثانیه نمایش داده میشود. با فشار بر روی دکمة B درهای
خودرو از راه دور باز میشــوند، و با دو بار چشــمک زدن
چراغ راهنما نمايش داده ميشود.
فراموش کردن کلید*
اگر کلید روی قفل فرمان باقی بماند، یک هشــدار دهنده
صوتی همزمان با باز شــدن در قســمت راننده به شــما
یادآوری میکند که کلید در داخل سوئیچ باقی مانده است.
پارک کردن خودرو
در یک پارکینگ به منظور قفــل کردن درهای خودرو،
دکمة A را فشار دهید. درصورتیکه چراغهای راهنما به
مدت یک ثانیه روشــن و خاموش شوند، درها قفل شده
و سیســتم وارد حالت دزدگیر میشود. اما اگر چراغهای
راهنما برای چهار مرتبه به ســرعت روشــن و خاموش
شــوند، یکی از درهای خودرو باز اســت و سیستم وارد
ً
حالت دزدگیر نخواهد شــد. لذا پس از بستن در، مجددا
دکمة A را فشار دهید.

نکته آخر : اگر در زمانی که سوئیچ شما به مشکل خورده است با امدادخودروهای مرکزی تهران تماس بگیرید تا امدادخودرو برای کمک به شما حاضر شوند.

درخواست امداد