سعید عزیزی

مدیر اجرایی

علی رضایی

مدیر اجرایی

زهرا اکبری

رئیس مالی

سحر کریمی

افسر ارشد بازاریابی

سارا محمدی

مدیر ارشد مالی
درخواست امداد